Ngày nhận phòng không hợp lệ.
Ngày trả phòng không hợp lệ.